Wybór Partnera w ramach utworzenia przyszłego konsorcjum realizującego zadania w zakresie: odbioru, transportu, magazynowania, składowania oraz przetwarzania odpadów powydobywczych i energetycznych.

09.10.2019
Spółka Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. to wyspecjalizowany podmiot w zakresie obrotu odpadami, Ubocznymi Produktami Spalania i Ubocznymi Produktami Wydobycia w Grupie TAURON. Obecnie Spółka poszukuje Partnera celem nawiązania współpracy na zasadach konsorcjum w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów powydobywczych i energetycznych. 
Spółka wymaga od swojego potencjalnego Partnera:
1. Doświadczenia w transporcie samochodowym/kolejowym materiałów odpadowych powydobywczych i energetycznych.
2. Posiadania stosownych pozwoleń i uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie:
a) transportu drogowego lub kolejowego materiałów odpadowych,
b) magazynowania, składowania i przetwarzania odpadów, 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem techniczno – technologicznym, tj.:
a) posiadaniem i zapewnieniem odpowiedniej zdolności transportowej w celu wspólnej realizacji usługi odbioru i transportu odpadów powydobywczych i energetycznych,
b) posiadaniem i zapewnieniem miejsca składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów powydobywczych i energetycznych,
c) posiadaniem niezbędnej infrastruktury umożliwiającej przetwarzanie odpadów powydobywczych.
4. Udostępnienia Spółce informacji dotyczących kosztów związanych z działalnością w ramach konsorcjum w tym m.in.: koszty produkcji, przetwarzania, operacji logistycznych, pracowniczych, eksploatacyjnych itp.
5. Dostępu do posiadanego „know – how” w zakresie produkcji i przetwarzania.
6. Wyrażenia zgody na stałą obecność pracownika Spółki z pełnym dostępem do infrastruktury Partnera.
7. Zgody na rozliczanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi wyłącznie przez Spółkę (rozliczenia Partnera dokonuje się w ramach uzgodnień dokonanych przez Strony).

Zasady współpracy określi stosowna umowa zawarta pomiędzy Stronami, a udostępnienie Spółce informacji, o których mowa powyżej, poprzedzone będzie zawarciem stosownej umowy o zachowaniu poufności.

Zapraszamy Państwa do współpracy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Grzegorz Obajtek – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu tel. 516 112 823
email: grzegorz.obajtek@tauron.pl