OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.06.2024
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13 (dalej „Spółka”) działając na podstawie obowiązujących przepisów oraz Instrukcji sprzedaży rzeczowych składników majątku (dalej „INSTRUKCJA”) ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny nr I/6/PN/24 na sprzedaż składników majątkowych wg poniższego zestawienia:
 Lp.  Nazwa i typ Ilość
sztuk 
Rok
produkcji 
Cena wywoławcza brutto
[zł/szt.] 
Stan 
 1.  Przyczepa ciężarowa MHS KS18 nr rej. RSTPK41  1 2013  34 400,00 Używana
 2.  Przyczepa ciężarowa KRONE AZ nr rej. RST5A92  1 2014  33 763,50 Używana 
3.   Przyczepa ciężarowa KRONE AZ nr rej RST8A67   1 2014  37 515,00 Sprawny
 4.  Ciągnik siodłowy DAF CF 85.410  1 2009  39 729,00 Sprawny
 5.  Samochód osobowy KIA CEED kombi nr rej RSTXV31 2015  11 600,00  Sprawny
 6.  Samochód osobowy KIA CEED kombi nr rej RSTXV32 2015  23 000,00 Sprawny
 7.  Samochód osobowy SKODA RAPID nr rej RSTWE97  1 2014  15 900,00  Sprawny
 8.  Samochód osobowy VW Passat nr rej RSTYH22  1 2015   36 400,00 Sprawny

Prowadzącym przetarg jest Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.
Prowadzący dokona otwarcia ofert w dniu 27.06.2024 r. w siedzibie Spółki w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na wybrany środek z poz. 1 - 8 w wysokości 5 % ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych złotych), na rachunek
46 1140 1078 0000 4083 6500 2001  w terminie do 25.06.2024 r. do godz. 14.00.
Wadium wniesione przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną uznane za najkorzystniejsze zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru.
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium zostaje zatrzymane przez prowadzącego przetarg, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zakupu.

Uczestnik przetargu jest związany złożoną ofertą do czasu zakończenia postępowania przetargowej. 

Przedmioty przetargu z pozycji 1-3  można obejrzeć i zapoznać się z ich stanem technicznym w Stalowej Woli , pozycje 4-8 w Jaworznie  w dni robocze w godz. 9.00-14.00 do dnia 19.06.2024 r. do godz. 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą.
Informację na temat stanu faktycznego przedmiotu przetargu udziela:
Poz. 1-3  Pan Stelmach Marcin tel.664460730
Poz. 4-8 Pan Haduch Michał, tel.516110785

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zabezpieczonej kopercie 
z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony I/6/PN/24 – nie otwierać do 27.06.2024 r.”
w siedzibie Spółki w Sekretariacie, ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli, w terminie do dnia 26.06.2024 r. do godziny 14.00.

Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Oferta.
2. Podpisany Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie uczestnika przetargu.
3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.
4. Nr konta bankowego na które należy zwrócić wadium.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.
Spółka zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych wobec uczestników przetargu.
Spółka zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu. 
W przypadku unieważnienia/wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu Spółka powiadomi wszystkich uczestników przetargu.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu, oraz pliki do pobrania (załączniki) dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem https://bioeko.tauron.pl/