Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątkowych

07.05.2021
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny nr I/4/PN/2021 na sprzedaż składników majątkowych.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny I/4/PN/2021 – nie otwierać do 30.05.2021 r.” w siedzibie Spółki w Sekretariacie, ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli, w terminie do dnia 28.05.2021 r. do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2021 r. w siedzibie Spółki w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13 w Sali Konferencyjnej.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o przetargu
2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Oferta
3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie uczestnika przetargu
4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Klauzula informacyjna