Biomasa

Ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa.

Definicja Biomasy zgodnie z zapisami ustawy OZE, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276 ze zm.), tj:

Biomasa – ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów.

Co to jest biomasa?

  • 1
    Resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne
  • 2
    Ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu
  • 3
    Najstarsze i najszerzej wykorzystywane, współcześnie odnawialne źródło energii

Dostawa biomasy

Dostawa dla Grupy TAURON

Biomasa dla Klientów Zewnętrznych