fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita-polska logo-ncbir unia-europejska

„Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu” – umowa numer PIOR.01.02.00-00-273/17-00.

Projekt adresuje problem efektywnego zagospodarowania popiołów z kotłów fluidalnych TAURON Wytwarzanie S.A., charakteryzujących się dużą zawartością wolnego tlenku wapnia, co ogranicza dotychczasowe możliwości ich wykorzystania. Obecnie koszt utylizacji popiołów lotnych z tego typu kotłów wynosi nawet ponad 10 zł/Mg. Przewiduje się, że koszt ten może znacznie wzrosnąć kiedy zastosowanie popiołów przez firmy zewnętrzne do produkcji materiałów do zastosowań geo-inżynieryjnych okaże się niemożliwe na skutek zmian regulacji prawnych definiujących tego typu odpady jako odpady niebezpieczne. Wprowadzi to konieczność znalezienia nowych obszarów zastosowań i opracowania nowych technologii przetwarzania popiołów. Realizacja projektu stanowi odpowiedź na przewidywane zaostrzenie regulacji prawnych w zakresie zagospodarowaniu popiołów, poprzez uniezależnienie działalności TAURON Wytwarzanie S.A. od zmian na rynku zagospodarowania odpadów z procesów spalania.

Cele projektu

Celem projektu jest budowa i uruchomienie instalacji demonstracyjnej do przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem dwutlenku węgla w procesie produkcji kompozytów do zastosowań w przemyśle budowlanym i/lub w zastosowaniach geo-inżynieryjnych do wypełnienia pustek poeksploatacyjnych w górnictwie węgla kamiennego. W wyniku prowadzonego procesu przetwarzania odpadów wytwarzany będzie zamiennik cementu do wykorzystania w produkcji betonu i/lub do produkcji kompozytów do zatłaczania w wyrobiska górnicze po płytkiej eksploatacji (tzw. stare zroby). W procesie wykorzystywane będą popioły lotne oraz popioły denne z kotłów fluidalnych. Podstawowym procesem jednostkowym prowadzonym w planowanej instalacji będzie przetwarzanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych o podwyższonej zawartości wolnego tlenku wapnia poprzez ich karbonatyzację z wykorzystaniem dwutlenku węgla.

Planowane efekty

Korzyści wpływającej na działalność TAURON Wytwarzanie S.A. (TAURON) oraz Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. (Bioeko):

  • przyczynienie się do uniezależnienia TAURON i Bioeko od zmian legislacyjnych; należy zauważyć, że przepisy dotyczące popiołów  z kotłów ze złożem fluidalnym mogą ulec zmianie uznając je za odpad niebezpieczny - uniezależnienie od firm zewnętrznych i zmian legislacyjnych w zakresie utylizacji odpadów z kotłów fluidalnych; 

  • zagospodarowanie odpadów w miejscu ich powstawania a przez to eliminacja kosztów związanych z przekazywaniem odpadów do utylizacji przez firmy zewnętrzne;

  • korzyści ekonomiczne ze sprzedaży wytworzonego produktu, jako zamiennika cementu do zastosowań w budownictwie i wybranych aplikacjach geo-inżynieryjnych;

  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy w TAURON i Bioeko poprzez długofalową możliwość wykorzystania popiołów z kotłów fluidalnych; 

  • poprawa wizerunku firmy i ograniczenie wpływu na środowisko naturalne;

  • możliwość wykorzystania w procesie dwutlenku węgla, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;

  • możliwość przetwarzania popiołu, którego utylizacja jest obecnie najbardziej problematyczna i kosztowna; wdrożenie przetwarzania popiołu z kotłów fluidalnych ograniczy ryzyko dramatycznego wzrostu kosztów funkcjonowania firmy, a nawet wyłączenia części jej majątku z eksploatacji; do produkcji energii elektrycznej TAURON w dużym stopniu wykorzystuje kotły fluidalne.


Wartość projektu, dofinansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu realizowana przez Konsorcjum wynosi 13 755 866,75 zł. w tym uzyskane dofinansowanie to 6 183 905,58 zł.)