OGŁOSZENIE

07.11.2022
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13 (dalej „Spółka”) działając na podstawie obowiązujących przepisów oraz Instrukcji sprzedaży rzeczowych składników majątku (dalej „INSTRUKCJA”) ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny nr I/11/PN/22 na sprzedaż składników majątkowych wg poniższego zestawienia:
   Nazwa i typ Lp.  Rok produkcji   Cena wywoławcza brutto [zł/szt.] Stan 
 1  Samochód MAN typ 26410 z zabudową hakową  1  2000  26 445,00  Sprawny
 2  Samochód MAN typ 26410 z zabudową hakową  1  2004  33579,00  Sprawny
 3  Ciągnik siodłowy DAF FT CF 410T  1  2008  44157,00  Sprawny
 4  Przyczepa ciężarowa CIMC Silvergreen typ DC02  1  2013  33579,00  Sprawny
 5  Przyczepa ciężarowa HDS SAM  1  2007  11931,00  Sprawny


Prowadzącym przetarg jest Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.

Prowadzący dokona otwarcia ofert w dniu 22.11.2022 r. w siedzibie Spółki w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na wybrany środek z poz. 1 - 5 w wysokości 10 % ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych złotych), na rachunek 46 1140 1078 0000 4083 6500 2001  w terminie do 21.11.2022 r. do godz. 14.00

Wadium wniesione przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną uznane za najkorzystniejsze zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru .

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium zostaje zatrzymane przez prowadzącego przetarg, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zakupu.

 

Uczestnik przetargu jest związany złożoną ofertą do czasu zakończenia postępowania przetargowej.

Przedmioty przetargu można obejrzeć i zapoznać się z ich stanem technicznym   w dni robocze w godz. 9.00-14.00 do dnia 21.11.2022 r. do godz. 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą.

Informację na temat stanu faktycznego przedmiotu przetargu udziela:

Poz.1,3 Pan Haduch Michał, tel.516110785 .

Poz. 2,4,5 Pan Rainer Andrzej  tel. 572886316

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zabezpieczonej kopercie
z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony I/11/PN/22 – nie otwierać do 22.11.2022 r.”
w siedzibie Spółki w Sekretariacie, ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli, w terminie do dnia 21.11.2022 r. do godziny 14.00.

Oferta powinna zawierać:
  1. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Oferta.
  2. Podpisany Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie uczestnika przetargu.
  3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.
  4. Nr konta bankowego na które należy zwrócić wadium.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Spółka zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych wobec uczestników przetargu.

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu.

W przypadku unieważnienia/wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu Spółka powiadomi wszystkich uczestników przetargu.