OGŁOSZENIE

07.11.2022
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13 (dalej „Spółka”) działając na podstawie obowiązujących przepisów oraz Instrukcji sprzedaży rzeczowych składników majątku (dalej „INSTRUKCJA”) ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny nr II/11/PN/22 na sprzedaż składników majątkowych wg poniższego zestawienia:
   Nazwa i typ Lp.   Rok produkcji Cena wywoławcza brutto [zł/szt.]   Stan
1.   Samochód ciężarowy VOLVO HDS typ FH 6XR  1  2007 85 608,00  Sprawny

Prowadzącym przetarg jest Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.

Prowadzący przeprowadzi przetarg w dniu 22.11.2022 r. w siedzibie Spółki w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13 o godzinie 12,00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na samochód w wysokości 10 % ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych złotych), na rachunek 46 1140 1078 0000 4083 6500 2001 w terminie do 21.11.2022 r. do godz. 14.00

Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie dokonają zakupu zostaną zwrócone bezpośrednio po przeprowadzonym przetargu .

Wadium złożone przez oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium zostaje zatrzymane przez prowadzącego przetarg, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zakupu.

 

Uczestnik przetargu jest związany złożoną ofertą do czasu zakończenia postępowania przetargowego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w dni robocze w godz. 9.00-14.00 do dnia 21.11.2022 r. do godz. 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą.

Informację na temat stanu faktycznego przedmiotu przetargu udziela:

Pan Rainer Andrzej tel. 572886316