Specjalista ds. Zarządzania Projektami

31.08.2022
Numer ref. PZL/25/08/2022
Miejsce pracy: Jaworzno
Opis stanowiska:
1. Wprowadzanie standardów zarządzania projektami i inicjatywami projektowymi w Spółce BGT
2. Wsparcie Biura Zarządzania Projektami w kompleksowym zarządzaniu projektami (planowanie, kontrola stopnia realizacji harmonogramu i budżetu, określanie i mierzenie ryzyka, prowadzenie dokumentacji projektów, raportowanie)
3. Udział w opracowywaniu analiz opłacalności i ryzyka projektów
4. Prowadzenie spotkań organizacyjnych w ramach pracy z zespołem projektowym
5. Ciągłe doskonalenie procesu zarządzania projektami
6. Realizacja roli koordynatora procesowego w Spółce - dbałość o poprawność i aktualność dokumentacji procesowej
7. Projektowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń z zarządzania procesowego i z zarządzania projektami
 
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub techniczne
2. 2 lata doświadczenia w pracy w zespołach projektowych
3. Praktyczna znajomość MS Office
4. Znajomość zagadnień oceny opłacalności inwestycji
5. Zdolność samodzielnego działania i angażowania się w realizację zadań w sposób terminowy i skrupulatny
6. Otwartość, entuzjazm, umiejętność angażowania innych, umiejętności komunikacyjne, umiejętność dzielenia się wiedzą
7. Chęć samodoskonalenia i poszukiwania nowych rozwiązań, ulepszeń oraz nastawienie na cel
8. Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
9. Prawo jazdy kat. B
 
Mile widziane:
1. Praktyczna znajomość metodyk oraz standardów zarządzania projektami (certyfikat)
2. Znajomość podstaw zarządzania procesowego/lean management
3. Znajomość programów ArisExpress oraz MS Project
 
Oferujemy:
1. Interesującą pracę w dynamicznym i rozwojowym zespole
2. Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
4. Niezbędne narzędzia pracy
5. Możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń korporacyjnych
6. Możliwość pracy w jednej z największych grup kapitałowych w sektorze energetycznym w Polsce

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego, z zaznaczeniem oczekiwań finansowych i czasu, w którym kandydat może podjąć pracę na adres: iwona.uczarczyk@tauron.pl w terminie do 09-09-2022 r. do godz. 15:00.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
 
 • Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

  1. ADMINISTRATOR DANYCH
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bioeko Grupa TAURON sp. z.o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, adres e-mail: sekretariat.bioeko@tauron.pl
  2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
   Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
   1. adres email: bgt.iod@tauron.pl
   2. adres korespondencyjny: IOD Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
  3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
   Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w związku z prowadzeniem postępowania dotyczącego rekrutacji na stanowisko pracy w Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., na które Pani/Pan aplikuje oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w związku z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź stanowiska podobne w Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. o ile takie postępowania zostaną wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
   Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
   1. Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku;
   2. Oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku;
   3. Wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia na określonym stanowisku.
  5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
   Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: 
   1. Przepisy prawa, tj. art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest potrzebne do zawarcia umowy o pracę. Dotyczy to takich danych osobowych, jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
   2. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnionych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających a także pozyskanych w związku z nawiązaniem kontaktu z byłym zatrudniającym (pracodawcą) kandydata w celu potwierdzenia referencji oraz kompetencji kandydata. 
   Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w punkcie 1 powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Podanie danych, o których mowa w punkcie 2 powyżej (dane znajdujące się w życiorysie CV i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających) jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych bądź odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach wynikających z niniejszej klauzuli informacyjnej uniemożliwi Pani/Panu udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
   Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w trakcie ewentualnych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. przez okres jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne przyszłe postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem terminu jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzanie do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego. 
    W przypadku braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zebrane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone po zakończeniu tego postępowania rekrutacyjnego, natomiast dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną po tym czasie usunięte. 
    W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone, zaś dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną usunięte po upływie jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym i nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego.  
  7. PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
   1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody (pkt 5 niniejszej klauzuli), w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
    1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
    2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
    3. telefonicznie pod numerem telefonu + 48 32 606 0 606 .
   2. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Państwa dane. Mają również Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe lub którym mamy zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
   3. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
   4. Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, jeśli:
    • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
    • Cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa do dalszego przetwarzania przez nas tych danych osobowych;
    • Przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
    • Musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
    Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
    • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
    • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
    • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
    • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
    • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli:
    • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
    • przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
    • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń.
    Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.:
    • za Państwa zgodą;
    • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    • w celu ochrony praw innej osoby; lub
    • z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
   6. Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie:
    • przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej;
    • przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  8. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ZGŁASZAĆ ŻĄDANIA WYKONANIA PRAW
   Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
   1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
   2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl,
   3. telefonicznie pod numerem telefonu + 48 32 606 0 606.
  9. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
  10. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
   Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. ODBIORCY DANYCH
   Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
   • Podmioty z Grupy TAURON: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o., świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu HR wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON oraz Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o., świadcząca usługi wspólne z zakresu ochrony osób i mienia wobec pozostałych podmiotów Grupy TAURON;
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji;
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.


  Słownik:
  Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON POLSKA ENERGIA S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.
  Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).