Przedstawiciel Handlowy

22.01.2024
Miejsce pracy: Jaworzno
Rodzaj umowy o pracę: Umowa na okres próbny docelowo na czas nieokreślony
Opis stanowiska:
Poszukiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie kontaktów handlowych z obecnymi kontrahentami
Analiza rynku, zachowania konkurencji i odbiorców oraz realizacja działań zmierzających do maksymalizacji wyników finansowych
Raportowanie wyników prowadzonych działań
Wdrażanie i realizacja strategii rozwoju rynku zagospodarowywania UPS i UPW
Prezentacja oferty oraz przygotowywanie i przedstawianie propozycji umów dla klientów
Negocjacje warunków zawieranych transakcji handlowych
Wsparcie przy analizie i rozwiązywaniu reklamacji
Zwiększenie efektywności działań rynkowych
Monitoring i analiza sprzedaży oraz kosztów
Uczestnictwo w projektach rozwojowych Spółki i Grupy Kapitałowej
Rekomendowanie zmian mających na celu poprawę efektywności Spółki
Rekomendowanie działań wspierających realizację celów biznesowych Spółki
Pełnienie roli menedżera rynku zagospodarowywania UPS i UPW

Wymagania:
Wykształcenie minimum średnie, inżynierskie, techniczne mile widziane wyższe budowlane
Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku handlowym
Mile widziana znajomość rynku ubocznych produktów spalania (UPS) lub ubocznych produktów wydobycia (UPW)
Mile widziane doświadczenie w zakresie obrotu odpadami i kruszywami budowlanymi
Zdolności komunikacyjne, negocjacyjne i sprzedażowe
Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu
Bardzo dobra organizacja pracy własnej
Umiejętność analitycznego myślenia oraz zarządzania wieloma zadaniami w tym samym czasie
Umiejętność pracy w zespole i współpracy z ludźmi na różnych poziomach decyzyjnych
Dobra znajomość pakietu MS Office. Umiejętność wykonywania analiz, obliczeń matematycznych i korzystania z funkcji w programie Microsoft Excel
Aktywne prawo jazdy kat. B
Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych
Mile widziane umiejętności redagowania zapisów umów i aneksów

Oferujemy:
Interesującą pracę w dynamicznym i rozwojowym zespole
Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
Niezbędne narzędzia pracy
Możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń korporacyjnych
Możliwość pracy w jednej z największych grup kapitałowych w sektorze energetycznym w Polsce.
 
 • Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

  Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), informujemy Państwa, że:
  1. ADMINISTRATOR DANYCH
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bioeko Grupa TAURON sp. z.o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, adres e-mail: sekretariat.bioeko@tauron.pl
  2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
   Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
   1. adres email: bgt.iod@tauron.pl
   2. adres korespondencyjny: IOD Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
  3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
   Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w związku z prowadzeniem postępowania dotyczącego rekrutacji na stanowisko pracy w Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., na które Pani/Pan aplikuje oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w związku z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź stanowiska podobne w Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., o ile takie postępowania zostaną wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
   Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
   1. Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku;
   2. Oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku;
   3. Wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia na określonym stanowisku.
  5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
   Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: 
   a) Przepisy prawa, tj. Art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest potrzebne do zawarcia umowy o pracę. Dotyczy to takich danych osobowych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
   b) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnionych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających, a także pozyskanych w związku z nawiązaniem kontaktu z byłym zatrudniającym (pracodawcą) kandydata w celu potwierdzenia referencji oraz kompetencji kandydata.

   Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w ppkt a) powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Podanie danych, o których mowa w ppkt b) powyżej (dane znajdujące się w życiorysie CV i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających) jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych bądź odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach wynikających z niniejszej klauzuli informacyjnej uniemożliwia Pani/Panu udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 
  6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
   Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w trakcie ewentualnych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. przez okres jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne przyszłe postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem terminu jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzanie do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego. W przypadku braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zebrane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone po zakończeniu tego postępowania rekrutacyjnego, natomiast dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną po tym czasie usunięte. W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone, zaś dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną usunięte po upływie jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym i nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego.  
  7. PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
   1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody (pkt 5 ppkt b niniejszej klauzuli), w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
    1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
    2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
   2. Prawo dostępu do danych osobowych,
   3. Prawo do sprostowania danych,
   4. Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   6. Prawo do przenoszenia danych.
  8. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ZGŁASZAĆ ŻĄDANIA WYKONANIA PRAW
   Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
   1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
   2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl,
   Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
  9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
   Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. ODBIORCY DANYCH
   Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
   • Podmioty z Grupy TAURON: (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane): Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o., świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu HR wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON oraz Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o., świadcząca usługi wspólne z zakresu ochrony osób i mienia wobec pozostałych podmiotów Grupy TAURON,
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
   • Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji;
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.


  Słownik:
  Grupa TAURONoznacza TAURON Polska Energia S. A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy
  Rozporządzenie - pełny tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. mogą Państwo znaleźć na stronie: www.tauron.pl/rodo.