Popiół fluidalny lotny powstaje w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach z paleniskami fluidalnymi, dla których charakterystyczna jest niska temperatura złoża fluidalnego, wynosząca około 850°C i zintegrowanie procesu spalania paliwa z odsiarczaniem spalin. Charakterystyczną cechą popiołów lotnych z kotłów fluidalnych jest zawartość dużej ilości postaci amorficznej glinokrzemianów oraz duża aktywność występującego w nich tlenku wapnia. Popioły z kotłów fluidalnych wykazują dużą aktywność pucolanową i mają właściwości hydrauliczne. Tworzące je ziarna o nieregularnych kształtach oraz agregaty ziarnowe zapewniają popiołom dużą powierzchnię właściwą, która w znacznej mierze determinuje ich wysoką wodożądność. Należy wziąć pod uwagę, że powolna hydratacja niezwiązanego CaOi MgO może powodować pęcznienie, co stanowi niepożądaną cechę wpływającą na trwałość konstrukcji. W zależności od źródła pochodzenia (elektrowni) oraz rodzaju paliwa zawartość siarki w popiołach lotnych fluidalnych jest na poziomie kilku procent, a wolnego tlenku wapnia na poziomie kilku do kilkunastu procent. Popiół lotny fluidalny ma postać ziaren o nieregularnym kształcie i wielkości w przewadze uziarnienia < 0,25mm. Popioły lotne fluidalne nie przekraczają dopuszczalnych stężeń pierwiastków promieniotwórczych. 

ZASTOSOWANIE:

W inżynierii komunikacyjnej piaski fluidalne mogą być stosowane, jako materiały, dodatki i składniki materiałów i produktów do zastosowań: 

w budownictwie drogowym i kubaturowym do: ulepszania podłoża, stabilizacji gruntów, doziarniania gruntów niespoistych, podbudów pomocniczych, wzmacniania podłoży pod nasypy, wzmacniania warstw nasypów, budowy dróg technologicznych, leśnych, gruntowych, rekultywacji, wypełniania terenów niekorzystanie przekształconych, niwelacji terenu, robót ziemnych inżynieryjnych, do produkcji ceramiki i prefabrykatów budowlanych,

w budownictwie kolejowym do: wzmacniania podłoża pod nasypy kolejowe, wzmacniania podłoża pod nasypy kolejowe, wzmacniania podłoża pod nasypy kolejowe,

w górnictwie: w technologiach przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, technologiach podsadzkowych, dodatek do wytwarzania specjalistycznych spoiw górniczych.

Pobierz kartę produktu

Oferujemy Państwu sprzedaż popiołów lotnych fluidalnych

Aktualna cena netto: 95,00 PLN za tonę

Cena obowiązuje od 22.04.2024
(*przy większych odbiorach możliwe rabaty)

Jak złożyć zamówienie?

Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta
tel. 572 886 881

Po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta prześlij formularz zamówienia poprzez stronę internetową 

Przejdź do zamówienia

Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Biura Obsługi Klienta (mail) dokonaj płatności za pomocą otrzymanego skrótu do strony internetowej

Po weryfikacji płatności w BGT odbierz towar w uzgodnionym terminie

TRANSPORT BGT 

System logistyczny Bioeko Grupa Tauron Sp. z o.o. jest gwarancją terminowych i niezawodnych dostaw do naszych klientów. 
W sprawie wyceny transportu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 572 886 881

Załączniki