Mieszanka popiołowo-żużlowa to materiał powstający w procesie spalania węgla kamiennego, w którego skład wchodzą żużle, oraz frakcje popiołowe. Głównymi składnikami mieszanki popiołowo - żużlowej są glinokrzemiany oraz tlenki pierwiastków takich jak: Mg, Ca, Fe, Mn ,Ti, Na, K. Mieszanka popiołowo-żużlowa składa się z ziaren o nieregularnym kształcie z udziałem ziaren kulistych o szklistej strukturze, barwy ciemnoszarej. Uziarnienie charakterystyczne jest jak dla frakcji żwirowych i piaskowych w przewadze uziarnienia <2 mm z udziałem frakcji popiołowej na poziomie kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Jest materiałem wilgotnym, o gęstości nasypowej wstanie luźnym < 1,0Mg/m3, w związku z dużą zawartością frakcji < 63 µm wykazuje bardzo dobry stopień zagęszczenia.
  

ZASTOSOWANIE:

Dzięki swoim właściwościom fizyko - chemicznym mieszanka popiołowo - żużlowa znajduje zastosowanie:

Przy budowie, przebudowie lub remontach budowli kolejowych i podtorzy, wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin, czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych,
W przemyśle ceramicznym jako materiał schudzający surowiec, jak również jako dodatek podnoszący kaloryczność - obniża koszty produkcji gotowego wyrobu. 
Wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk.
W ZAKRESIE:

w budownictwie drogowym i kubaturowym do: ulepszania podłoża, stabilizacji gruntów, doziarniania gruntów niespoistych, podbudów pomocniczych, wzmacniania podłoży pod nasypy, wzmacniania warstw nasypów, budowy dróg technologicznych, leśnych, gruntowych, rekultywacji, wypełniania terenów niekorzystanie przekształconych, niwelacji terenu, robót ziemnych inżynieryjnych, do produkcji ceramiki i prefabrykatów budowlanych,

w budownictwie kolejowym do: wzmacniania podłoża pod nasypy kolejowe, wzmacniania warstw nasypów, ulepszania górnej warstwy podtorza kolejowego.

w górnictwie: w technologiach przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, technologiach podsadzkowych, dodatek do wytwarzania specjalistycznych spoiw górniczych.


Kontakt handlowy

Lokalizacja: Śląsk i Małopolska

Łukasz Kula

Specjalista ds. Handlowych

571 668 460 

lukasz.kula@tauron.pl

Radosław Gosek

Specjalista ds. handlowych

571 667 257

radoslaw.gosek@tauron.pl

Lokalizacja: Stalowa Wola

Dorota Błażejowicz

Specjalista ds. Realizacji Dostaw

571 666 100

dorota.blazejowicz@tauron.pl

Zamów online

Dokumenty do pobrania