UPS

Uboczne produkty spalania (UPS) to substancje mineralne powstające w wyniku procesu spalania węgla kamiennego w zakładach energetycznych i ciepłowniczych. 

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące Uboczne Produkty Spalania i materiały na bazie ubocznych produktów spalania

Popiół lotny do betonu

Certyfikowany Popiół lotny do betonu

Popiół lotny otrzymuje się poprzez elektrostatyczne lub mechaniczne wydzielenie pylastych cząstek z gazów odlotowych z elektrowni, Popioły lotne oferowane przez Bioeko z elektrowni Nowe Jaworzno, Jaworzno i Łaziska, są wyrobami budowlanymi i posiadają Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych „Popiół lotny do betonu” zgodny z normą PN-EN 450-1:2012.

Dla zapewnienia wysokiej jakości, popioły lotne certyfikowane oferowane przez Bioeko poddawane są regularnym badaniom w ramach procesu wewnętrznej kontroli jakości.

Zastosowanie popiołu lotnego w produkcji mieszanek betonowych i prefabrykatów wpływa na: optymalizację receptur i obniżenie kosztów
poprawę właściwości reologicznych zaczynów
obniżenie ciepła hydratacji
uzyskanie wyższej wytrzymałości betonu w dłuższym czasie
podwyższenie odporności na agresję chemiczną

Popioły lotne certyfikowane są stosowane głownie do produkcji: cementu i mieszanek cementowych
betonów towarowych i prefabrykatów betonowych

Popioły nie spełniające normy PN-EN 450-1:2012 znajdują zastosowanie w drogownictwie, budownictwie ziemnym oraz górnictwie.
Pobierz kartę produktu Przejdź do certyfikatów Zamów Popiół lotny do betonu


W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:ups@tauron.pl

Kruszywo TAURONIT B

Kruszywo do betonu TAURONIT B

Kruszywo do betonów TAURONIT B produkowane w Elektrowni Łagisza. Zastosowanie – kruszywo może być stosowane do betonów niskiej klasy, nie należy stosować do warstw nawierzchniowych.

Pobierz kartę produktu Przejdź do certyfikatów Zamów Popiół lotny do betonu


W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:ups@tauron.pl

Popiół lotny fluidalny

Popioły fluidalne lotne powstają w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach z paleniskami fluidalnymi, dla których charakterystyczna jest temperatura złoża fluidalnego wynosząca około 850 stopni Celsiujsza i zintegrowanie procesu spalania paliwa z odsiarczaniem spalin. Popioły lotne z kotłów fluidalnych wykazują dużą aktywność pucolanowe mają właściwości hydrauliczne.

Popiół fluidalny lotny znajduje zastosowanie m.in.: w produkcji spoiw hydraulicznych oraz podbudów drogowych, w podziemnych technologiach górniczych, do wypełnień geotechnicznych, rekultywacji i niwelacji terenów, do osuszania podmokłych gruntów oraz do zobojętniania kwaśnych ścieków przemysłowych i neutralizacji chemicznej ścieków w gospodarce komunalnej.
Pobierz kartę produktu


W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:ups@tauron.pl

Popiół denny fluidalny

Popioły fluidalne denne powstają w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach z paleniskami fluidalnymi, dla których charakterystyczna jest temperatura złoża fluidalnego wynosząca około 850 stopni Celsiujsza i zintegrowanie procesu spalania paliwa z odsiarczaniem spalin. Popioły lotne z kotłów fluidalnych wykazują dużą aktywność pucolanowe mają właściwości hydrauliczne.

Popiół fluidalny denny znajduje zastosowanie: w robotach ziemnych do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, do budowy dróg technologicznych, rekultywacji i niwelacji terenów, jako dodatek do produkcji cementów hutniczych oraz w podziemnych technologiach górniczych do wypełniania i likwidacji wyrobisk.
Pobierz kartę produktu


W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:ups@tauron.pl

Popiół biomasowy

Spalanie biomasy to jeden z parytetów energetyki zawodowej, podyktowany dbałością o środowisko naturalne. W wyniku termicznego przekształcania biomasy pochodzenia roślinnego, powstaje popiół biomasowy.

W jednostkach OZE Grupy TAURON, spalana biomasa poddawana jest gruntownym badaniom, mającym na celu zapewnienie stałości parametrów jakościowych.

Popiół ten znajduje zastosowanie m.in. w sektorze rolnym jako nośnik składników pokarmowych lub medium poprawiające właściwości użytkowe gleby – np. do neutralizacji kwaśnego odczynu gleby. Dodatkowo znajduje zastosowanie m.in. do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych oraz w technologiach górniczych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:ups@tauron.pl

REAGIPS - rolnictwo

Dwuwodny siarczan wapnia to produkt uzyskany na drodze syntezy siarki oraz wapnia.

Powstały w ten sposób materiał cechuje się dużą zawartością siarki w postaci (SO3) oraz wapnia (CaO). W jego składzie można znaleźć inne pierwiastki, takie jak: żelazo (Fe), mangan (Mn), miedź (Cu), molibden (Mo) oraz potas (K2O) i magnez (MgO), ponadto siarczan wapnia dwuwodny jest materiałem o neutralnym pH. Produkt ten ze względu na swoje własności przeznaczony jest dla rolnictwa. Oprócz powyższych zalet, siarczan wapnia korzystnie wpływa na strukturę gleby. Wnikając w jej głąb, rozluźnia ją co poprawia gospodarkę wodną gleby oraz stabilizuje materię organiczną. Wpływa korzystnie na obniżenie negatywnego wpływu metali ciężkich na rośliny.
Pobierz kartę produktu


W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:ups@tauron.pl

REAGIPS – budownictwo

ReaGips jest produktem powstałym w wyniku oczyszczania spalin elektrownianych z siarki.

Procesy oczyszczania spalin przebiegają w specjalistycznej instalacji w której następuje kontakt surowych spalin z sorbentem czego efektem jest dwuwodny siarczan wapnia (ReaGips). Uzyskany w tej metodzie gips jest równocennym materiałem w stosunku do gipsu naturalnego i aż w 99 % to związki identyczne z substancjami mineralnymi zawartymi w naturalnym siarczanie wapnia.
ReaGips jest materiałem o szerokim spektrum zastosowania, m. in. :
stosuje się go w przemyśle cementowym jako dodatek wpływający na czas wiązania cementu
jako podstawowy materiał do produkcji:
płyt karton-gipsowych,
tynków gipsowych
sztukaterii

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:ups@tauron.pl

Mikrosfera

Mikrosfera to sferyczne cząstki krzemianowo-glinowe wypełnione dwutlenkiem węgla i azotem.

Charakteryzuje się:
niskim ciężarem nasypowym 0,2 – 0,8 g/cm2
wysoką wytrzymałością mechaniczną
cechami izolatora termicznego
dużą odpornością na czynniki chemiczne oraz działanie wysokich i niskich temperatur
niską nasiąkliwością
ognioodpornością

Mikrosfera znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: w przemyśle materiałów budowlanych jako wypełniacz zwiększający termoizolacyjność i ognioodporność produktów
w przemyśle samochodowym
w przemyśle ceramicznym oraz tworzyw sztucznych przy produkcji powłok statków kosmicznych elementów konstrukcyjnych łodzi i platform wiertniczych
jako komponent w medycynie i kosmetyce
lekki wypełniacz polimerowy
dodatek do farb i lakierów
jako materiał ogniotrwały
w budownictwie – ciepłe zaprawy
stosowany przy wydobyciu ropy i gazu ziemnego

Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:ups@tauron.pl

Żużel energetyczny

Żużle energetyczne powstają w wyniku spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Głównymi składnikami żużla są: związki krzemu, glinu oraz żelaza.

Żużle Grupy TAURON z elektrowni: Nowe Jaworzno, Jaworzno III, Siersza, Łagisza, Łaziska, Stalowa Wola uzyskały status produktu ubocznego UPS. Mogą być one objęte Krajową Oceną Techniczną IBDiM: „Kruszywa sztuczne z żużla paleniskowego do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie” – o nazwie handlowej TAURONIT E.

Zastosowanie żużli energetycznych:
w przemyśle ceramicznym jako materiał schudzający surowiec ilasty
do produkcji podbudów drogowych
w drogownictwie (do budowy i utwardzania dróg, do budowy nasypów)
w podziemnych technikach górniczych (do wypełniania wyrobisk korytarzowych, doszczelniania zrobów zawałowych, likwidacji zbędnych wyrobisk itp.)
do rekultywacji i niwelacji terenów
do zimowego utrzymania dróg

Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:ups@tauron.pl

Mieszanina popiołowo - żużlowa

Mieszanina popiołowo - żużlowa powstaje w wyniku spalania węgla kamiennego, która jest odprowadzana hydraulicznie spod komory paleniskowej. Podstawowymi chemicznymi składnikami mieszaniny popiołowo-żużlowej są glinkokrzemiany.

Dzięki swoim właściwościom fizyko - chemicznym mieszanka popiołowo - żużlowa znajduje zastosowanie:
w budownictwie inżynieryjnym (do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad)
w produkcji materiałów ceramicznych: cegieł i pustaków, podbudów drogowych
rekultywacji i niwelacji terenów
w utwardzaniu powierzchni
w podziemnych technikach górniczych (do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk, doszczelniania zrobów zawałowych, likwidacji zbędnych wyrobisk, w prewencji pożarowej)

Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:ups@tauron.pl

Popioły lotne krzemionkowe do betonu

Produkty UPS stosowane są w wielu branżach:

budownictwie drogowym

budownictwie kolejowym

prefabrykacji

przemyśle cementowym

górnictwie

rekultywacjach

rolnictwie

przemyśle betoniarskim